GreenLab Nes
Symbiosepark for fremtidens
verdikjeder

Har du løsninger for nye energiformer?


Kom til GreenLab Nes!
Vi har næringseiendom tilgjengelig →

Et viktig virkemiddel for å realisere det grønne skiftet er sirkulær økonomi. Fremtidens industri vil utnytte ressurser fra avfall i sin produksjon i større grad enn den tradisjonelle; og fossil energi må erstattes av fornybare energikilder. Dette er en del av "det grønne skiftet".

GreenLab Nes skal bidra til samfunnsendringen og utnytte den til lokal verdiskapning. Arealer i kommuneplanen er satt av til denne nye næringen på Esval, i Nes på Romerike.

Næringsparken GreenLab Nes skal utvikles og forvaltes etter sirkulærøkonomiske prinsipper hvor aktører deler på ressurser, som energi og varme, og hvor en aktør sitt avfall inngår som ressurs i en annen aktør sin produksjon.

Det grønne skiftet skjer her og nå!